Trang chủ Thông tin Chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng

Thông tin: Chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng

Yêu cầu ngày càng cao của khách hàng giúp thúc đẩy cạnh tranh

Theo khảo sát của hãng J.D. Power một nghiên cứu trong năm 2017 : Nững yêu cầu ngày càng cao của khách hàng mua xe...